Mooi Zeist

Belangrijke Mededeling

Geachte Zeistenaren,

Naar aanleiding van het regulier overleg dat wij gisteravond hebben gehad met een aantal wijkvertegenwoordigers van Veldheim en Stenia berichten wij u als volgt:

Bij brief van 19 november 2019 heeft het college u geïnformeerd over de van rechtswege verleende vergunningen voor tijdelijke bewoning van onze panden aan Utrechtseweg 69, 86 en 119 en aan Van Renesselaan 30a- 2 (achterzijde Stenia terein).

In deze brief wekt het college de indruk dat wij, ten opzichte van de – op dit moment – bestaande situatie, streven naar een flinke uitbreiding van het aantal bewoners/gebruikers alsmede dat het gevaar bestaat dat wij de vergunning misbruiken. Ook wordt gesuggereerd dat invulling op basis van de bestaande maatschappelijke bestemming tot minder overlast zal leiden voor de omgeving dan het – vergunde – gebruik door arbeidsmigranten en studenten.

De brief van het college, die overigens niet aan ons gestuurd is, bevat diverse onjuistheden. Wij zien ons dan ook genoodzaakt deze recht te zetten:

  1. Er is geen sprake van een flinke toename van het aantal bewoners/ gebruikers ten opzichte van de bestaande situatie. Wij hebben vergunningen aangevraagd voor de aantallen die nu al in onze panden verblijven (139 arbeidsmigranten, studenten, flexwoners  aan de Utrechtseweg 69, 60 internationale studenten, verdeeld over Stenia en Thomashuis aan Utrechtseweg 86, 4 personen aan Utrechtseweg 119 en 40 arbeidsmigranten aan de Van Renesselaan 30a-2). Van een flinke toename ten opzichte van de bestaande situatie door het van rechtswege afgeven van de gevraagde vergunningen is dus geen sprake. De situatie blijft zoals die was.
  2. Alleen het tijdelijk gebruik dat is aangevraagd is vergund. Wij zijn niet van plan de panden voor andere doeleinden te gebruiken of de vergunning te “misbuiken” (zoals het college suggereert). Zouden wij de panden voor andere doeleinden gaan gebruiken (wat wij beslist niet van plan zijn), dan kunt u als omwonende het college vragen om hiertegen handhavend op te treden.
  3. U kunt de gebruiksvergunningen inzien die indertijd zijn afgegeven aan de stichting Zonnehuizen. Wij kunnen u verzekeren dat het aantal personen dat op basis van de geldende bestemming “Maatschappelijk” en de afgegeven gebruiksvergunningen in de gebouwen mag verblijven vele malen hoger (ca 300 personen alleen al voor Veldheim) is dan het aantal personen waarvoor wij nu vergunningen gekregen hebben. Met een invulling op basis van de bestaande maatschappelijke bestemming bent u, naar onze mening, dan ook niet beter af.
  4. Mocht het zo zijn dat u het college de mogelijkheid geeft, door het indienen van bezwaren, de van rechtswege verleende vergunningen weer in te trekken, dan zullen wij op zoek moeten naar een invulling binnen de bestaande maatschappelijke bestemming. Gesprekken daarover lopen al.
  5. Het college schrijft dat het vreest dat de gevraagde uitbreiding van de bewoning (waarvan dus geen sprake is, uitgaande van de bestaande situatie,) tot overlast zal leiden. In zijn (eerdere) besluiten tot weigering van de gevraagde vergunningen echter geeft het college aan dat er al overlast is en dat deze door u als omwonenden gemeld zou zijn. Het college verspreidt – bewust dan wel onbewust – onjuiste informatie. Wij lezen in onze weigeringsbesluiten dat er veel klachten van omwonenden zijn, terwijl wij in de brief van 19 november lezen dat daarvoor gevreesd wordt. Dat is wel een wezenlijk verschil!
  6. Mooi Zeist heeft de gemeente Zeist inmiddels gedagvaard in een procedure en overweegt aangifte van smaad en laster jegens het college van Burgemeester en Wethouders wegens aantasting van de integriteit van Mooi Zeist.

Wij doen een dringend beroep op u geen partij te worden in de zaken die het college en Mooi Zeist verdeeld houden en verzoeken u dan ook geen bezwaren in te dienen tegen de van rechtswege verleende vergunningen. Doet u dit wel, dan zal het college deze vergunningen omgaand intrekken en de aangevraagde vergunningen alsnog weigeren. In dat laatste geval zullen wij genoodzaakt zijn de panden in te vullen conform de bestaande maatschappelijke bestemming te zoeken. Dat dat voor u als omwonende een verbetering zal zijn, staat geenszins vast.

Voor vragen kunt u ons bellen. Overigens zullen ook wij bij de inloopavond van 28 november a.s. aanwezig zijn.

Met vriendelijke groet,
Mooi Zeist B.V.

Terug naar overzicht